ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2558

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการไหว้ครูคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
งานร้อยดวงใจ สานสายใยถิ่นเทางาม ประจำปีการศึกษา 2558