ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2558

นิสิตดีเด่น และนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตสระแก้ว
งานบูรพาวิชาการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 60 ปี (ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช)