ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2558

โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ฯเข้าหารือผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังเตรียมพร้อมแหล่งสหกิจศึกษา
นิสิตกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานเข้าเยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์และสำนักหอสมุด ม.บูรพา