Easy Slider jQuery Plugin Demo
ยินดีต้อนรับสู่คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Welcome to Faculty of Commerce and Business Administration Burapha University

กำหนดการสั่งจองชุดครุยของมหาวิทยาลัยบูรพา

 
 
CBS Fanpage
Facebook Fanpage
ฝากประวัติสมัครเรียน
ลงทะเบียนผู้สนใจสมัครเรียน
@FCBA
FCBA Official Account
       
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations News)
 
 
 
   
 
   
   
 
   
   
     
 
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
 
         
Activities news of Commerce and Business School (CBS)

       
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗
ทางคณะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนิสิต
นักกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของคณะมาโดยตลอด
เพื่อเป็นการขอบคุณนิสิตที่ทุ่มเท
แรงกาย แรงใจและเสียสละ
เวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗
ทางคณะจัดโครงการสวดมนต์เสริมบารมี
เสริมคุณธรรม จริยธรรมนักบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๕๗
มอบแท็บเล็ตเลโนโว ให้นิสิตได้นำไป
ใช้ประกอบการเรียนเกี่ยวกับ
การค้าการขายออนไลน์ในยุคปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ก.ค. ๕๗
นิสิตเข้าศึกษาดูงานที่สำนักคอมพิวเตอร์
และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๗
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
โครงการอบรมการสอนงานเพื่อผลงาน เป็นเลิศ
โดยคุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๗
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานทำบุญ
กองกิจการนิสิต ซึ่งจัดโดยองค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ ๒๔ เมย. ๕๗
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ มคอ.
สำหรับอาจารย์ของคณะฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ เมย. ๕๗
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมรดน้ำขอพร ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๘ มค. ๕๗
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
Buildbright University Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อวันที่ ๑๔ ธค. ๕๗
์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเรียน
ในโครงการโควตาพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒ ตค. ๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนว
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

โครงการบริการวิชาการ "ค่ายธุรกิจ รุ่นที่ ๑"
วันเสาร์ที่ ๒๖ ตค. ๕๖
วันเสาร์ที่ ๒ พย. ๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
วันเสาร์ที่ ๙ พย. ๕๖
ณ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีนพาร์ท จำักัด

เมื่อวันที่ ๓๐ กย. ๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูและนักเรียนเพื่อเข้าแนะแนว
โรงเรียนมนูญวิทยาคาร บ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๓๐ กย. ๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนว
โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กย. ๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนวโรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์)จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กย. ๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนวโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
เมื่อวันที่ ๒๖ กย. ๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนวโรงเรียนชลบุรีสุขบท
เมื่อวันที่ ๒๕ กย. ๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง) มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนว
โรงเรียนชลกัลยานุกูลแสนสุข
act5
เมื่อวันที่ ๑๖ กย.๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนว
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๒๕ กย. ๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง) มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนว
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
act4
เมื่อวันที่ ๑๖ กย.๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนว โรงเรียนเซนต์หลุย จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๑๖ กย.๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนว
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
จังหวัดฉะเชิงเทรา
act2
เมื่อวันที่ ๑๖ กย.๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนว
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
act3
เมื่อวันที่ ๑๖ กย.๕๖
คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ(โครงการจัดตั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าพบครูแนะแนว
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

Project of Establishing Faculty of Commerce and Business Administration
Commerce and Business School (CBS)
Graduate School of Commerce Burapha University 1th floor
169 Longhadbangsean Road Sansuk Muang Chonburi 20131
Tel : 0-3810-2991-3 ext. 159, 174 Fax : 0-3839-2024
e-mail : cbs.buu@gmail.com
Copyright @ 2017 CBS Burapha University Thailand