คณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

               
   
ลำดับที่
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
   
               
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา
(ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ)
ประธานกรรมการ
   
   
  อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
รองประธานกรรมการ
   
   
  นายเสรี ชิโนดม
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
   
   
  นายรนกร ณัทศศิร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
   
   
  นายสมบูรณ์ สุจิตรา
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
   
   
  นายไพรินทร์ ทองภาพ
กรรมการ
   
   
  นายจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
(ผู้ช่วยประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ)
เลขานุการ
   
   
  อาจารย์พิชญา ชิโนดม
(ผู้ช่วยประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
               
               

ผู้บริหารโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

               
   
ลำดับที่
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
   
               
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา
ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   
   
  อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
รองประธานโครงการฯ
   
   
  อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
ผู้ช่วยประธานโครงการฯ
   
   
  อาจารย์พิชญา ชิโนดม
ผู้ช่วยประธานโครงการฯ
   
               

อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

               
   
ลำดับที่
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
   
               
   
  อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
อาจารย์
   
   
  อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
อาจารย์
   
   
  อาจารย์พิชญา ชิโนดม
อาจารย์
   
   
  อาจารย์อนุสรณ์ วงศ์เหรียญทอง
อาจารย์
   
   
  อาจารย์สิทธิ จิตติชานนท์
อาจารย์
   
         
   
               
               

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

               
   
ลำดับที่
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
   
               
   
  นางสาวสิริกร คันโธ
นักวิชาการศึกษา
   
   
  นายเอกวุฒิ ด่านอรุณ
นักวิชาการศึกษา
   
               
               
               
               

Project of Establishing Faculty of Commerce and Business Administration
Commerce and Business School (CBS)
Graduate School of Commerce Burapha University 1th floor
169 Longhadbangsean Road Sansuk Muang Chonburi 20131
Tel : 0-3810-2991-3 ext. 159, 174 Fax : 0-3839-2024
e-mail : cbs.buu@gmail.com
Copyright @ 2017 CBS Burapha University Thailand