คณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

               
   
ลำดับที่
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
   
               
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
(ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ)
ประธานกรรมการ
   
   
  อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
รองประธานกรรมการ
   
   
  นายเสรี ชิโนดม
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กรรมการ
   
   
  นายปรีชา บุณยกิดา
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
   
   
  นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
   
   
  นางสาววนิดา นวลบุญเรือง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
   
   
  นางสาวโรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
   
   
  อาจารย์พิชญา ชิโนดม
(ผู้ช่วยประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ)
เลขานุการ
   
   
  นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี
(ผู้อำนวยการกองแผนงาน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
               

ผู้บริหารโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

               
   
ลำดับที่
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
   
               
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   
   
  อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
รองประธานโครงการฯ
   
   
  อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
ผู้ช่วยประธานโครงการฯ
   
   
  อาจารย์พิชญา ชิโนดม
ผู้ช่วยประธานโครงการฯ
   
               

อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

               
   
ลำดับที่
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
   
               
   
  อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
อาจารย์
   
   
  อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
อาจารย์
   
   
  อาจารย์พิชญา ชิโนดม
อาจารย์
   
   
  อาจารย์อนุสรณ์ วงศ์เหรียญทอง
อาจารย์
   
   
  อาจารย์ยุพดี  มณีรัตนากรณ์
อาจารย์
   
         
   
               
               

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

               
   
ลำดับที่
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
   
               
   
  นางสาวสุจิตรา แท่นสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
   
  นางสาวสิริกร คันโธ
นักวิชาการศึกษา
   
   
  นายเอกวุฒิ ด่านอรุณ
นักวิชาการศึกษา
   
               
               
               
               

Project of Establishing Faculty of Commerce and Business Administration
Commerce and Business School (CBS)
Graduate School of Commerce Burapha University 1th floor
169 Longhadbangsean Road Sansuk Muang Chonburi 20131
Tel : 0-3810-2991-3 ext. 159, 174 Fax : 0-3839-2024
e-mail : cbs.buu@gmail.com
Copyright @ 2017 CBS Burapha University Thailand