สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนมกราคม 2559

 

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนมีนาคม 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนเมษายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล"


สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนพฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"
 
 

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนกรกฎาคม 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนสิงหาคม 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนกันยายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนตุลาคม 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

 

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"
 

 

 

รายงานผลโดย โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0 3810 2991-3 ต่อ 159, 174 โทรสาร 0 3839 2024