สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนมีนาคม 2558

 

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนเมษายน 2558

 

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนพฤษภาคม 2558

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนมิถุนายน 2558

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนสิงหาคม 2558

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนกันยายน 2558

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล"

สรุปรายงานผลการอบรมประจำเดือนตุลาคม 2558

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว"
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล"

 

 

รายงานผลโดย โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0 3810 2991 ต่อ 159 โทรสาร 0 3839 2024